NIEUWS
De laatste nieuwigheden op het vlak van vakantieverhuur
01-09-2023

Hoe staat de sector van vakantieverhuur er vandaag voor? Welke nieuwigheden zitten er in de pipeline? Wat waren de laatste evoluties?

.

GEWIJZIGDE VAKANTIEREGELING FRANSTALIG ONDERWIJS

Sedert het schooljaar 2022-2023 hanteert het Franstalig onderwijs een andere vakantieregeling. De vakanties zullen niet langer samenvallen met het Nederlandstalig onderwijs. Wat aan de Kust natuurlijk voor verschuivingen zal zorgen in de periodes waarvoor geboekt wordt. Zeker regio’s, waar veel Franstalige Belgen op vakantie komen, zullen hier een impact van ondervinden. Een impact waar overigens nog vaak te licht over wordt gegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld bezorgdheden rond de kwaliteit van de beleving. Hoe zal de horeca zich aanpassen richting een opgedreven tempo in een periode waarin er potentieel minder jobstudenten beschikbaar zijn? Hoe zullen de reddingsdiensten zich organiseren? E.d. Navraag bij de verhuurkantoren leert dat er verschillende strategieën gehanteerd worden. Grote lijn lijkt wel dat de periodes in oktober/november en februari/maart gelijk worden gesteld aan de herfstvakantie/krokusvakantie. Voor april/mei wordt wat vaker afgewacht, mede met het oog op de grootorde van de verschuivingen, de tevredenheid van het verblijf, … Het is immers ook mogelijk dat het hoogseizoen tijdens de paasvakantie nu meer wordt uitgespreid. Het is afwachten hoe de gemeenten en initiatoren van toeristische activiteiten daar mee zullen omgaan. Hoe zal de beleving eruit zien?

VEILIGHEID

Op 1 januari 2023 werden een aantal wijzigingen aan het Logiesdecreet van kracht. Dat decreet is van toepassing op alle toeristische verhuringen, waaronder deze van vakantiewoningen. De wijzigingen verscherpen onder meer de mogelijkheden voor het Agentschap Toerisme Vlaanderen om het decreet te handhaven. Daarom beklemtonen we nog eens extra hoe belangrijk het is om één van de absolute basisregels uit het decreet te respecteren: het verplichte brandveiligheidsattest. Dat is niet alleen essentieel in het licht van de diverse sancties (stopzettingsbevel, boete, …). Daarnaast loop je als eigenaar ook extra risico’s op vlak van aansprakelijkheid moest er in het pand iets gebeuren. Als er geen brandveiligheidsattest is, kan je immers niet bewijzen de vakantiewoningen conform aangeboden te hebben aan de toerist. Waardoor die zich extra tegen de eigenaar kan keren bij lichamelijke of materiële schade. Beschikken over een brandveiligheidsattest is daardoor meer dan ooit een must.

DOE BEROEP OP UW TOERISTISCH VERHUURKANTOOR

De meerwaarde van de ontzorging door uw toeristisch verhuurkantoor is groter dan ooit tevoren. Een verhuurkantoor zal bijvoorbeeld zorgen dat de vakantiewoning correct is aangemeld en kan de eigenaar informeren en bijstaan over de naleving van het Logiesdecreet. Zo verhuurt die veilig en met een gerust gemoed. Het verhuurkantoor zorgt er voor dat de vakantiewoning in the picture staat bij toeristen, in binnen- en buitenland. In deze tijden van hoge inflatie is dat een belangrijk duwtje in de rug om de huurinkomsten veilig te stellen. Het verhuurkantoor zorgt ook voor een correcte afrekening van de energiekosten met de toeristen. Geen evidentie in de huidige tijden van slingerende prijzen. Rekening houdend met dit alles hebben de eigenaars er meer dan ooit nood aan om een beroep te doen op een toeristisch verhuurkantoor dat alle praktische en commerciële aangelegenheden met betrekking tot de toeristische verhuur op zich neemt. De toeristische verhuurkantoren zullen de eigenaars eveneens adviseren over een marktconforme verhuurprijs waarmee een zo hoog mogelijk rendement kan worden nagestreefd.

.

Logiesdecreet 2.1: alles was op schema voor inwerkingtreding op 1 januari 2023

Zoals we al meegaven, werd het Logiesdecreet 2.1 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Wil je nog eens nalezen wat er allemaal werd gewijzigd?

Hieronder zal u de belangrijkste kernpunten van het wijzigingsdecreet terugvinden. Verder kan u de brochure van de Vlaamse Overheid hier raadplegen.

Stedenbouwkundige conformiteit terug van weggeweest

De stedenbouwkundige conformiteit is terug van weggeweest. Via de decreetswijziging wordt ingeschreven dat elk logies opgericht moet zijn en uitgebaat moet worden in overeenstemming met de stedenbouwkundige regels. Dit als extra voorwaarde om het logies te mogen exploiteren.

Toerisme Vlaanderen zal deze verplichting niet handhaven. Niet-conformiteit op vlak van stedenbouw zal ook niet kunnen resulteren in boetes, zoals bij niet-naleving van andere basisvoorwaarden uit het Logiesdecreet wel het geval is. Wat de wijziging voornamelijk bewerkstelligt, is een verhoging van de slagkracht voor steden en gemeenten om stedenbouwkundige inbreuken te vervolgen en te bestraffen. Wanneer ze vaststellen dat iemand illegaal een logies uitbaat, kunnen zij bij Toerisme Vlaanderen aankloppen om de aanmelding in te trekken, wat de facto een uitbatingsverbod inhoudt.

In de praktijk weten we dat de meeste steden en gemeenten occasionele verhuur toestaan. In een aantal gevallen wordt er wel gehandhaafd. Daaronder bijvoorbeeld enkele kunststeden, in het bijzonder Brugge, Gent en Leuven. Dit in het kader van de strijd tegen Airbnb en haar impact op de residentiële huurmarkt. Aan de Kust is het vooral de gemeente Knokke die van de stedenbouwkundige conformiteit een punt maakt.

Versterkte handhaving rond verplichte aanmelding

Een logies aanmelden bij Toerisme Vlaanderen was uiteraard reeds verplicht. Nu zal het echter ook een expliciete basisvoorwaarde worden om een pand als logies te kunnen uitbaten. Wordt er een logies aangeboden op de toeristische markt dat niet aangemeld is, dan zal Toerisme Vlaanderen daarvoor boetes kunnen uitschrijven, gaande van minimum €250 tot maximaal €25.000.

Zo wordt de handhaving rond de verplichte aanmelding verder versterkt. Doel daarachter is om strenger te kunnen optreden tegen uitbaters die hopen door het pand niet aan te melden aan de regels uit het Logiesdecreet te kunnen ontsnappen. Men trad daar al tegen op, maar kan nu hoger schakelen. Het gelijk speelveld moet daarmee sterker gevrijwaard worden.

Meer dan ooit tevoren moet de laagdrempelige aanmelding dus een automatisme worden bij iedereen die met toeristische verhuur bezig is.

Airbnb

In de zomer van 2021 konden minister Demir en Toerisme Vlaanderen aankondigen dat er een akkoord was gesloten met Airbnb. Het bedrijf zal voortaan de medewerking verlenen bij het aanleveren van gegevens om steekproefsgewijze controles mogelijk te maken. De controles zullen op gemeenteniveau verlopen. Daarmee is een einde gekomen aan diverse rechtszaken.

Van de decreetswijziging wordt tegelijkertijd gebruik gemaakt om de basis voor het opvragen van gegevens te verfijnen. Meer bepaald wordt verduidelijkt dat er wel degelijk gegevens ingewonnen mogen worden voor steekproefsgewijze controles. Tussenpersonen, waaronder naast Airbnb ook de toeristische verhuurkantoren, zijn verplicht om de in het kader hiervan opgevraagde gegevens te bezorgen, op straffe van een geldboete.

Divers

Tenslotte wordt nog gesleuteld aan een aantal aspecten, die minder van onmiddellijke relevantie zijn voor de verhuurkantoren. Zo wordt er opnieuw een Adviescomité opgericht, met vertegenwoordiging van de verschillende toeristische sectoren. Dit comité zal de overheid bijstaan met aanbevelingen rond de uitvoering en implementatie van het Logiesdecreet.

Andere belangrijke pijler is de inkanteling van de jeugdverblijven onder het Logiesdecreet.

.

Wanneer is het Vlaams Logiesdecreet nu alweer van toepassing?

Wie in Vlaanderen aan toeristische verhuur doet, moet daarbij de regels van het Vlaams Logiesdecreet naleven. Maar wanneer is het Logiesdecreet precies van toepassing? De regels van het Logiesdecreet gelden voor elk logies dat in Vlaanderen op de toeristische markt wordt aangeboden. Het is daarbij niet van belang of deze toeristische verhuur slechts occasioneel gebeurt, net zo min het er iets toe doet wanneer de verhuur zodanig systematisch is dat de exploitant op (vrijwel) professionele basis actief is.

Wat is een logies?

De verhuur van een toeristisch logies is dus het centrale criterium. Een logies wordt in het Decreet als volgt gedefinieerd:

elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan een of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt

Wat meteen opvalt in deze definitie is dat men duidelijk heeft beoogd om alle diverse vormen van logies erin thuis te brengen. Net daarom is de vorm van het logies open gelaten. Het is niet relevant om wat voor constructie het gaat en ook louter een ruimte, kampeerplaats, … kan als een logies worden beschouwd. Het is bijgevolg vrijwel onmogelijk om enkel op basis van de aard en/of de vorm van het logies buiten het toepassingsgebied te blijven. Ook de meest innoverende en vernieuwende logiesvormen, zoals boomhutten, druppeltenten, … vallen zo onder het Logiesdecreet.

Tegen betaling voor minimum één nacht

De betaling is dan weer wel een onderscheidend criterium. Wordt een pand gratis ter beschikking gesteld, dan is er geen sprake van een toeristisch logies in de zin van het Vlaams Logiesdecreet.

Hetzelfde geldt voor kamers, woningen, … die uitsluitend voor minder dan één nacht te huur worden aangeboden. Op basis hiervan worden o.m. de rendez-voushotels uitgesloten. Daarnaast mag een toeristisch logies dan weer niet per uur worden aangeboden of gepromoot. Men verbiedt zo ‘mengvormen’ van logies die hun kamers zowel voor toeristen (per nacht) als per uur promoten.

Publiciteit voeren

Om gekenmerkt te worden als logies moet het pand, de kamer, … ‘op de toeristische markt worden aangeboden’. Dit impliceert ‘het op eender welke wijze publiek aanbieden van een toeristisch logies, hetzij als exploitant, hetzij via een tussenpersoon’. Het logies moet dus openbaar worden aangeboden. Gebeurt dat niet en wordt er met andere woorden geen publiciteit gevoerd, dan gaat het niet om een logies en is het Logiesdecreet niet van toepassing.

Het voorbeeld dat hierbij het meest frequent wordt aangehaald is de verhuur zonder publiciteit aan kennissen, familieleden, … Maar, nergens staat geschreven dat het enkel om deze gevallen gaat. Ook wanneer het pand aan een wildvreemde wordt verhuurd kan het Logiesdecreet toch niet van toepassing zijn, zolang er maar geen publiciteit werd gemaakt. Dat is hier het essentiële criterium.

Wordt er wel publiciteit gemaakt, dan dient men de bepalingen van het Logiesdecreet na te leven, ongeacht of het de eigenaar zelf is die deze publiciteit voert, dan wel of het een tussenpersoon is die dit in handen heeft genomen.

Bijzondere bepalingen die bepaalde panden uitsluiten

Naast deze uitzonderingen die voortvloeien uit de definities zijn er in het Logiesdecreet nog een aantal bijzondere bepalingen opgenomen die bepaalde panden uitsluiten. Het Decreet is daardoor niet van toepassing op:

  • Festivalterreinen en in het bijzonder de campings daarrond
  • Jeugdverblijfcentra in het kader van Toerisme voor Allen (hostels, jeugdhotels en jeugdherbergen vallen voor alle duidelijk wel onder het nieuwe Logiesdecreet)
  • Bivakzones (de zgn. ‘paalkampeerterreinen’)
  • Jeugdbewegingskampen (Scouts, Chiro, FOS, …) op kampterreinen en in of naast jeugdlokalen

Enkel voor Vlaams Gewest

Toerisme is een gewestelijke bevoegdheid. Het Logiesdecreet is dus enkel van toepassing op logies die verhuurd worden op het grondgebied van het Vlaamse gewest en niet in Brussel. Daar geldt een andere regelgeving, gevestigd via de Ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies.

Verhuurperiode

Hoewel hier in de regelgevende teksten zelf niet onmiddellijk naar wordt verwezen gaat men er traditioneel van uit dat ook de verhuurperiode een onderscheidend criterium vormt bij de vraag of het Logiesdecreet al dan niet van toepassing is. Voor de ondergrens zijn er geen onduidelijkheden: van zodra er verhuurd wordt voor één nacht, gelden de bijzondere bepalingen van het Decreet.

Naar bovengrens toe geldt er een andere nuance. Daarbij moet men rekening houden met de bijzondere definitie van ‘toerist’. Want, een logies is een constructie, … die aan één of meer toeristen wordt aangeboden.

Een toerist is: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving.

Cruciaal deel van deze definitie is ‘andere dan zijn alledaagse leefomgeving’. Want, op basis daarvan kan men er van uitgaan dat een woning of appartement dat bewoond wordt door de huurder met domicilie (of uitsluitend wordt aangeboden met het oog op domicilie) geen logies is. De woning vormt in dit geval immers de alledaagse leefomgeving van de huurder. Het kan daarbij gaan over een jaarcontract of een regulier woninghuurcontract.

Globaal genomen gaat men er echter van uit dat van zodra er sprake is van een contract voor een jaar of langer het Logiesdecreet zeker niet meer van toepassing is. Daaronder is er echter geen echte maximumgrens. Ook een vakantiewoning die voor drie maanden verhuurd wordt, kan dus perfect onder het toepassingsgebied van het Logiesdecreet vallen.

.

Nog steeds groot aantal vakantiewoningen aan Kust zonder brandveiligheidsattest

Te veel vakantiewoningen aan de Kust beschikken nog niet over een brandveiligheidsattest. Met als resultaat dat Toerisme Vlaanderen gerichte controles blijft uitvoeren. In het kader van de wijzigingen aan het Logiesdecreet krijgen de gemeenten extra slagkracht om niet-conforme logies aan te pakken. Dat betekent dat de risico’s alleen maar verhogen indien je niet in orde bent!

Neem kennis van de brochures rond de sancties en risico’s bij afwezigheid van het brandveiligheidsattest. In deze brochures worden ze haarfijn opgesomd. Download de brochures in het Nederlands, Frans en Duits.

Logies en belastingaangifte? Fiscale elementen

Hoe moet een kleinschalige B&B-uitbater zijn inkomsten correct aangeven bij de fiscus? En welke inkomsten zijn dat? Hoe zit het met de gewijzigde btw-regeling voor verhuurders van gemeubelde logies met aanvullende diensten?

Meer en meer Vlamingen openen een kleine B&B of verhuren via online platformen af en toe een (gasten)kamer, een (vakantie)woning, een kampeerplek… aan toeristen. Maar hoe moet je als kleinschalige of occasionele uitbater die inkomsten correct aangeven bij de fiscus? Welke soorten inkomsten zijn er? Hoe zit dat weer met de wet op het onbelast bijverdienen? Wanneer ben je als logiesuitbater btw-plichtig? En wat met de gewijzigde btw-regeling voor verhuurders van gemeubelde logies met aanvullende diensten? De brochure ‘Jouw logies en je belastingaangifte 2022’ zet je op weg!

Het logiesdecreet creëerde een gelijk en makkelijk te betreden speelveld voor logiesuitbaters. Wie geld verdient met het uitbaten van een logies, moet hiermee natuurlijk rekening houden in zijn aangifte voor de inkomstenbelastingen. Bovendien zijn bijkomende activiteiten of diensten bij het logies vaak btw-plichtig. Samen met 3 experten maakte Toerisme Vlaanderen een update van haar brochure ‘Jouw logies en je belastingaangifte’.

'Jouw logies en je belastingaangifte 2022' is geschreven op maat van kleinschalige of occasionele uitbaters van toeristisch logies. Let wel, de brochure is niet meer dan een degelijke leidraad. Toerisme Vlaanderen heeft geen enkele fiscale bevoegdheid. Met specifieke vragen neem je best contact op met de FOD Financiën of een gespecialiseerd belastingconsulent of boekhouder.

BELASTING OP TOERISTISCHE LOGIES VANAF 2024 TE KNOKKE

Vanaf 2024 heft het gemeentebestuur een belasting op toeristische logies. Knokke-Heist was de enige kustgemeente die nog geen dergelijke logiesbelasting invoerde. Dit betekent dat als je toeristen tegen betaling laat overnachten, je die belasting vanaf 2024 verschuldigd bent. Je moet in dit geval hoe dan ook je accommodatie aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Als je stopt of al gestopt bent met het uitbaten van toeristische logies moet je je eveneens afmelden bij Toerisme Vlaanderen. Zo niet blijft de accommodatie op het basisregister van Toerisme Vlaanderen staan en zal je vanaf 2024 een belasting moeten betalen.

Het volledige belastingreglement op het verstrekken van toeristische logies is na te lezen op de website van de gemeente Knokke-Heist (https://www.knokke-heist.be/belasting-toeristische-logies).

Heb je vragen voor de dienst Ontvangsten? Dan kun je bellen naar T 050 63 01 19 of 050 63 01 47 of mailen naar logies@knokke-heist.be.

Bedrag?

De belasting wordt vastgesteld afhankelijk van de categorie van het toeristische logies. Voor de berekening van de belasting van onderstaande categorieën wordt de maximumcapaciteit (aantal slaapplaatsen) van het toeristische logies vermenigvuldigd met het desbetreffende tarief.

Categorie Tarief per slaapplaats
per jaar
Hotel, hostel of gastenkamerexploitatie
(aangemeld of erkend)
125,00 EUR

Vakantiewoning
(aangemeld of erkend)

250,00 EUR
Informeel logies 500,00 EUR

De informele logies worden belast op basis van de inlichtingen waarover de gemeente beschikt. Informele logies zijn logies die niet aangemeld of erkend zijn in het basisregister Vlaams logiesaanbod. Zij betalen het hoogste tarief van 500 EUR per slaapplaats per jaar. De woningen die verhuurd worden als vakantiewoning vallen onder het belastingreglement op de logies en NIET op de belasting op tweede verblijven. Deze belastingen worden dus niet gecumuleerd. De minimumbelasting wordt vastgesteld op 1000 EUR per toeristische logies.

Voorbeeld:
Een erkende of gemelde vakantiewoning met 5 slaapplaatsen betaalt voortaan 1250 EUR op jaarbasis (5 x 250 EUR). Er is geen belasting op tweede verblijven ten bedrage van 790 EUR verschuldigd. De extra belasting bedraagt aldus 460 EUR.

Doorrekenen aan de toerist?
De belasting kan doorgerekend worden aan de betrokken verblijfstoeristen. Richtinggevend maar zeker niet bindend wordt indicatief een tarief van 1,50 EUR per nacht per persoon meegegeven. We kunnen wel vaststellen dat het een algemeen gebruik is in de sector om dit door te rekenen. Het gemeentebestuur wil dit niet opleggen noch verbieden.

Bron: CIB Vlaanderen (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) - Vlaanderen.be - Knokke-Heist.be

Recente berichten
NIEUWS
Het Zwin Pronkt met Prestigieuze “UNESCO” Erkenning
NIEUWS
BMW Presents Elle Fashion-Week Knokke-Heist

Erkend vastgoedmakelaar BIV 203.323 (België)
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (BIV)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BA en borgstelling via NV AXA BELGIUM (polisnr. 730.390.160)
Lid van CIB
Agence Het Zoute NV: BTW BE 0735.977.107
RPR Gent, afdeling Brugge
Derdenrekening: BE38 0018 9234 1472

Voor de beste ervaring op deze website vragen we u vriendelijk onze cookies te aanvaarden.